ANBI Informatie

RSIN: 811586443


Contactgegevens:
postadres:  
Postbus 2665, 6401DD, Heerlen
Bezoekadres:
Molenwei 400, 6412WG, Heerlen
Tel: 045-4007700
E-mail:  info@peuterspeelzaalwerk.nl

Doelstelling:
PWH stimuleert en ondersteunt op pedagogisch verantwoorde wijze jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in hun ontwikkeling door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden (samen spelend leren) en op voorschoolse educatie gerichte programma’s. PWH biedt daartoe algemeen, laagdrempelig en kleinschalig peuterspeelzaalwerk aan, geografisch gespreid over de gehele gemeente Heerlen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te bieden op de basisschool.

Statutaire bestuurssamenstelling:
De Raad van Toezicht:
Voorzitter
A.Hidding
Vice voorzitter
P. Sanders

Leden van de Raad van Toezicht:
S.Laurs
T. Van Baal
M. Waterval


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Om onze algemene doelstelling te bereiken richten we ons beleid voornamelijk op onderstaande punten:
– Het zoveel mogelijk bereiken van doelgroepkinderen zijnde kinderen met een onderwijsgewicht en kinderen met een indicatie van de jeugdgezondheidszorg vanwege een gesignaleerd risico op (taal)achterstand, middels onder andere huisbezoeken.
– Krijgen kinderen met een onderwijsgewicht voorrang bij plaatsing
– Is er een gereduceerd tarief ouderbijdrage voor kinderen met een onderwijsgewicht
– Laagdrempelig
– Het kwaliteitsniveau van het VVE aanbod (voor details zie VE BELEID 2016)
– Het stimuleren en vergroten van de ouderbetrokkenheid middels gericht ouderbeleid
– Het aanbieden van het VVE-Thuis programma (voor details zie VE BELEID 2016 )


Het beloningsbeleid:
De medewerkers van PWH (peuterspeelzaalleidsters, managers en kantoormedewerkers) worden verloond conform de CAO Sociaal Werk. Op de peuterspeelzaalgroepen worden de leidsters ondersteund door vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding, die mede afhankelijk is van de kaders die door de belastingdienst worden gesteld. Verder kunnen zij net als de professionele krachten deelnemen aan de geboden cursussen. De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie jaarrekening 2016 (PDF)

Reageren is niet mogelijk