Algemene Leveringsvoorwaarden Kinderopvang

 

Algemene Leveringsvoorwaarden Kinderopvang 2018 Peuteropvang Heerlen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle peuteropvang locaties van POVH

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 – Informatie verstrekking

ARTIKEL 4 – Aanmelding

ARTIKEL 5 – Aanbod

ARTIKEL 6 – De Overeenkomst

ARTIKEL 7 – Annulering

ARTIKEL 8 – Plaatsingsgesprek

ARTIKEL 9 – Verwerking en beheer persoonsgegevens

ARTIKEL 10 – Duur en verlenging van de Overeenkomst

ARTIKEL 11 – Einde van de Overeenkomst

ARTIKEL 12 – Toegankelijkheid

ARTIKEL 13 – Wederzijds verplichtingen

ARTIKEL 14 – Verplichtingen van de Ondernemer

ARTIKEL 15 – Verplichtingen van de Ouder

ARTIKEL 16 – Wijziging van de Overeenkomst

ARTIKEL 17 – De prijs en wijziging van de prijs

ARTIKEL 18 – De betaling / Niet – tijdige betaling

ARTIKEL 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

ARTIKEL 20 – Klachtenprocedure

ARTIKEL 21 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor kinderopvang

ARTIKEL 22 – Aanvullingen

BIJLAGE 1 – Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer


ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de kinderopvang aanvangt.

Geschillencommissie: De geschillencommissie kinderopvang.

Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die peuteropvang exploiteert, in deze Stichting

Peuteropvang Heerlen, tevens bestuurder.

Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de

kinderopvang betrekking heeft.

Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een

vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen in het kindercentrum worden

opgevangen.

Overeenkomst: De overeenkomst van de  peuteropvang tussen de ouder en de ondernemer.

Partijen: De ondernemer en de ouder.

Peuteropvang: Opvang van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar waarbij een gestructureerd

programma van voorschoolse educatie, gericht op ontwikkelingsstimulering en ter

voorbereiding op de basisschool, wordt aangeboden.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daartegen

verzet.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Ondernemer en de Ouder.

 

ARTIKEL 3 – Informatieverstrekking

 1. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een locatie voor peuteropvang verstrekt de Ondernemer de Ouder een informatiepakket, waarin de Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in de peuteropvang verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende locaties voor peuteropvang.
 2. Het informatiepakket wordt digitaal en/of schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen.
 3. Na kennisname van het informatiepakket is de Ouder over de belangrijkste onderwerpen aangaande de peuteropvang zodanig geïnformeerd dat redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de Ouder een goede afweging voor ondertekening van de overeenkomst kan maken.

 

ARTIKEL 4 – Aanmelding

 1. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Peuteropvang  voor zijn kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.
 2. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem worden verstrekt.
 3. De Ondernemer bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanmelding.
 4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer van toepassing.
 5. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van een overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van peuteropvang.
 6. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct een aanbod doen. Het is ook mogelijk dat de Ondernemer de Ouder op een wachtlijst plaatst.
 7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan schriftelijk in kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in artikel 5 doen.


ARTIKEL 5 – Aanbod

 1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod doen.
 2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijn dienstverlening,

Algemene Leveringsvoorwaarden Kinderopvang 2018, Kinderdagopvang-peuteropvang-buitenschoolse opvang, alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede:

 • de (vermoedelijke) naam en (vermoedelijke) geboortedatum van het kind;
 • de beschikbare aanvangsdatum;
 • de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie;
 • de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en de Ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe;
 • de prijs behorende bij het aanbod;
 • de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
 • de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
 • de looptijd van de overeenkomst;
 • de geldende opzegtermijnen;
 •  de reactietermijn met betrekking tot het aanbod;
 •  een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
 •  een dagtekening.
 1. Het aanbod vindt schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de Algemene Voorwaarden.
 2. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan de Ondernemer de Ouder een redelijk termijn stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken vervalt het aanbod.

 

ARTIKEL 6 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door de Ondernemer gedane aanbod.
 2. De Ouder aanvaardt het aanbod schriftelijk door ondertekening van de Overeenkomst. De datum waarop de ondertekende overeenkomst door de Ondernemer is ontvangen, is de ingangsdatum van de overeenkomst.
 3. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding schriftelijk.
 4. Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de peuteropvang naar eigen inzicht in te vullen.

 

ARTIKEL 7 – Annulering

 1. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum tot de aanvangsdatum.
 2. De Ouder is voor annulering kosten verschuldigd.
 3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 11 lid 4 sub a.

 

ARTIKEL 8 – Plaatsingsgesprek voor peuteropvang

 1. De Ondernemer nodigt de Ouder tijdig voor de aanvangsdatum uit voor een eventuele kennismaking met de speelzaal .
 2. Na enkele weken vindt er een gesprek plaats tussen ouders en leidster en komt het volgende aan de orde:
 3. De voor de peuteropvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn kind voor zover deze bij aanmelding niet bekend zijn gemaakt;
 4. Eventuele aanpassingen wat betreft de duur van de wenperiode;
 5. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);
 6. De individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
 7. De wijze van communicatie;
 8. Het maken van uitstapjes;
 9. Het maken van foto’s en/of video’s van het kind;
 10. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door zijn kind.

 

ARTIKEL 9 – Verwerking en beheer van persoonsgegevens

 1. De Ondernemer hanteert een privacyreglement dat is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. De ondernemer verwerkt gegevens van/over de ouder/verzorger en zijn kind alleen in relatie tot zijn dienstverlening, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen. Dit geldt zowel voor de gegevens die de Ondernemer van de ouder/verzorger ontvangt als voor de gegevens die de Ondernemer ontvangt van een beroepsbeoefenaar in het kader van zijn/haar beroepsuitoefening.
 3. Zowel met de aanmelding als met het ondertekenen van de overeenkomst verleent de ouder/verzorger toestemming voor de verwerking en het beheer van zijn gegevens en die van het kind.

 

ARTIKEL 10 – Duur en verlenging van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van de overeengekomen peuteropvang.
 2. De maximale termijn voor peuteropvang duurt van de dag dat het kind 2 jaar wordt tot de leeftijd waarop het kind 4 jaar wordt.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur overeenkomen van maximaal één jaar.
 4. Na afloop van de overeenkomst die conform lid 3 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen partijen de overeenkomst verlengen. Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.
 5. Een verlenging van de overeenkomst wordt schriftelijk overeengekomen.

 

ARTIKEL 11 – Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst opgenomen termijn.
 2. Daarnaast eindigt de overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van partijen.
 3. De Ondernemer is slechts bevoegd de overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
 4. De situatie dat de Ouder gedurende drie maanden in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
 5. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 12 lid 2 sub a en c;
 6. De situatie genoemd in artikel 12 lid 2 sub b;
 7. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de overeenkomst uit te voeren;
 8. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengt.
 9. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere partij gerichte gemotiveerde schriftelijke verklaring en
 10. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de Ouder;
 11. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in geval van opzegging door de Ondernemer;
 12. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door de Ondernemer op grond van artikel 11 lid 3 onder a.
 13. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder voort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of de Ondernemer de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.
 14. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

 

ARTIKEL 12 – Toegankelijkheid

 1. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Ondernemer en Ouder.
 2. De Ondernemer heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat:
 3. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
 4. Het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht;
 5. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.
 6. Ingeval de Ondernemer het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie weigert, treedt de Ondernemer met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle Partijen acceptabele oplossing voor de situatie.
 7. Indien de Ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 12 lid 2 om toegang te weigeren en het overleg met de Ondernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij deze beslissing aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de geschillencommissie Kinderopvang te behandelen.
 8. Tijdens de verkorte procedure mag de Ondernemer de plaats niet opzeggen.

 

ARTIKEL 13 – Wederzijdse verplichtingen

 1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 2. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over:

Bij Peuteropvang: de Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en de Ondernemer bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden.

 

ARTIKEL 14 – Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer is op grond van de Overeenkomst gehouden om peuteropvang te leveren onder de overeengekomen voorwaarden.
 2. De ondernemer staat er voor in dat:
 3. De peuteropvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt:
 • overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving;
 • verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;
 1. Een peuteropvang dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële voorzieningen. Een nadere regeling van de wijze waarop de Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 14 lid 1 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Ondernemer houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

 

ARTIKEL 15 – Verplichtingen van de Ouder

 1. De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de aanmelding.
 2. De Ouder draagt zorg dat de Ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de Ouder.
 3. De Ouder houdt zich aan de regels die binnen de locatie van de peuteropvang gelden.
 4. De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van de zijde van de Ondernemer verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.
 5. De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.
 6. De Ondernemer legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de peuteropvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daarom verzoekt.
 7. De Ouder betaalt de Ondernemer conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

 

ARTIKEL 16 – Wijzigingen van de Overeenkomst

 1. De Ondernemer heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen.

Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.

 1. Wijzigingen van de overeenkomst kondigt de ondernemer tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één maand bedraagt.
 2. In het geval dat de wijziging van de overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen peuteropvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.

 

ARTIKEL 17 – De prijs en wijziging van de prijs

 1. De prijs die de Ouder voor peuteropvang moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
 2. De Ondernemer is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de Ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. De Ondernemer kondigt een dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan één kalendermaand, vermeerderd met één week na de aankondiging.
 3. Wijzigingen in persoonlijke werk- of inkomenssituatie.
  Voor ouders met recht op Kinderopvangtoeslag:
  Indien uw persoonlijke werk- of inkomenssituatie verandert, waardoor u geen recht meer heeft op kinderopvangtoeslag, dient u dit direct schriftelijk door te geven aan Peuteropvang Heerlen. U krijgt dan een ander type contract. Peuteropvang Heerlen corrigeert maximaal 1 kalendermaand met terugwerkende kracht.

  Voor ouders die een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen:
  Indien uw persoonlijke werk- of inkomenssituatie verandert, dient u dit direct schriftelijk door te geven aan Peuteropvang Heerlen. Peuteropvang Heerlen corrigeert maximaal 1 kalendermaand met terugwerkende kracht.

ARTIKEL 18 – De betaling / Niet-tijdige betaling

 1. De factuur voor de peuteropvang dient per maand, bij voorkeur middels automatische incasso, en binnen een maand na afname van de opvang, te worden voldaan op de rekening van de Ondernemer.
 2. Indien een Ouder betaalt aan een door de Ondernemer aangewezen derde geldt dit voor de Ouder als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de Ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.
 3. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.
 4. De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een schriftelijke betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de Ondernemer de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de Ondernemer op grond van

11 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat, zijn   verzonden zijn.

 1. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt de Ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 2. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
 3. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

 

ARTIKEL 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst.
 2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de overeenkomst, niet tegenstaande de bevoegdheid van de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 21 om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.

 

ARTIKEL 20 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer én tijdig, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Ouder de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren. De Ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.
 2. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.
 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 21.

 

ARTIKEL 21 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang

 1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag,(www.degeschillencommissie.nl).
 2. 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 22 – Aanvullingen

Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de Ondernemer en de Ouder overeengekomen worden.

 

Bijlage 1

Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 14 van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang: Dagopvang, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang 2018.

De Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 14 lid 2 door er onder meer voor zorg te dragen dat de onderneming beschikt over:

 1. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en hun ouders omschrijft;
 2. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tot hygiëne, veiligheid, kindermishandeling, medisch handelen, ziekte en privacy;
 3. Een reglement dat het functioneren van de Oudercommissie regelt;
 4. Een reglement dat de klachtenprocedure regelt;
 5. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de peuteropvang:
 6. soort opvang, mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele extra diensten;
 7. informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleiding en het aantal kinderen per leeftijdscategorie, en de beschikbare ruimte;
 8. informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het aantal oudergesprekken dat in principe per jaar plaatsvindt;
 9. het eten van fruit en het drinken van water;
 10. mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over ontwikkeling, verzorging en voeding;
 11. openingstijden en -dagen en eventueel verplichte minimumafname;
 12. de tijden waarop de kinderen worden ontvangen en de opvang verlaten;
 13. de plaatsingsprocedure;
 14. de aard en omvang van de wenperiode;
 15. een eventueel reglement waarin de huisregels van de bezochte locatie zijn vastgelegd;
 16. de geldende prijs;
 17. de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen;
 18. de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
 19. de inschrijfvoorwaarden,
 20. de geldende opzegtermijnen.

Download: Algemene Leveringsvoorwaarde Kinderopvang 2018 Peuteropvang Heerlen (pdf)

Reageren is niet mogelijk