Functieprofiel Directeur – Bestuurder

Over PWH
PWH (stichting PeuterspeelzaalWerk Heerlen) is de stedelijke organisatie voor peuterspeelzaalwerk in Heerlen. PWH heeft 22 peuterspeelzalen waarin peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie wordt aangeboden aan peuters van 2-4 jaar. Tussen 750 en 800 peuters (ruim 50% van alle peuters in Heerlen) bezoeken de peuterspeelzalen. Het aantal personeelsleden bedraagt 80, allen in deeltijd. Er zijn daarnaast ongeveer 60 vrijwilligers actief. Het peuterspeelzaalwerk in Heerlen wordt gefinancierd vanuit reguliere gemeentelijke subsidies, VVE-gelden (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en ouderbijdragen. De gemeente Heerlen fungeert als opdrachtgever voor PWH.
Naar verwachting zal het peuterspeelzaalwerk zich de komende jaren verder ontwikkelen in de richting van voorscholen waarbij de inhoudelijke verbinding met de basisscholen en de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie voorop staan. In het kader van landelijk en lokaal beleid worden daar vierjaarlijks ook afspraken over gemaakt. De plannen van het kabinet met betrekking tot VVE en de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang spelen daarbij een belangrijke rol.

PWH hanteert een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.
De directeur-bestuurder bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Het gaat daarbij om het uitzetten van de strategie van de organisatie en het vertalen van de strategie naar concrete doelstellingen. Het beleid wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag.

Naam van de functie
Directeur-bestuurder

Omvang van de functie
24 uur (0,66 fte)

Plaats in de organisatie
Eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie

Verantwoording verschuldigd aan
Raad van Toezicht

Doel van de functie
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur en de directievoering van PWH en geeft daarbij leiding aan het MT. Hij/zij onderhoudt de bestuurlijke contacten met de gemeente en vertegenwoordigt de organisatie waar nodig in lokale, regionale en landelijke overleggen.
De directeur-bestuurder draagt zorg voor realisatie van de doelstellingen van de organisatie op een zodanige manier dat de organisatie zowel intern als extern wordt gekarakteriseerd als kwalitatief, professioneel en klantgericht.
Belangrijke waarden daarbij zijn betrouwbaarheid, slagvaardigheid en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij door kennis en ervaring richting geeft aan de visieontwikkeling en koers van PWH, deze koers bestendigt en uitbouwt en daarvoor intern en extern draagvlak creëert

Bevoegdheden
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement voor de directeur-bestuurder.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid
De directeur-bestuurder:

 • is een generalist met academisch werk- en denkniveau;
 • beschikt over bestuurlijke ervaring op eindverantwoordelijke posities in sterk veranderende omgevingen;
 • heeft gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • heeft relevante managementervaring;
 • heeft bedrijfskundig en financieel inzicht;
 • heeft kennis van en ervaring in het veld van (voorschools)onderwijs, kinderopvang / peuterspeelzaalwerk, welzijn of (jeugd)zorg en heeft een eigenstandige visie op de ontwikkeling van het kind;
 • is in staat om een koers te bepalen en deze gezamenlijk met de verschillende geledingen in de organisatie te operationaliseren;
 • is in staat om leiding te geven aan professionals en vrijwilligers. Stelt kaders en spreekt medewerkers aan op houding en gedrag;
 • heeft een actief netwerk binnen het (landelijk) werkveld;
 • kan medewerkers (ver)binden en boeien, weet het beste uit medewerkers te halen;
 • heeft inlevingsvermogen, kan vertrouwen geven en weet gemakkelijk het vertrouwen te krijgen;
 • heeft inspirerende en verbindende kwaliteiten, weet innovaties in goed overleg te initiëren, te continueren en te borgen;
 • is integer;
 • is open en transparant in de communicatie naar de medewerkers;
 • is ondernemend, initiatiefrijk, zakelijk en resultaatgericht ingesteld met oog voor risicobeheersing;
 • beschikt over uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;
 • heeft een mensgerichte attitude.

Honorering
Conform landelijke adviesregeling directiefuncties Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 13 CAO WMD; op termijn is uitloop naar schaal 14 niet uitgesloten). Er is sprake van uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Aanstelling
In tijdelijke dienst voor een periode van één jaar met uitzicht op een vaste benoeming.

Functieprofiel directeur-bestuurder (pdf)

Reageren is niet mogelijk