Functieprofiel lid Raad van Toezicht per 1 januari 2017

Profiel Lid Raad van Toezicht Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Voerendaal.

PWH en PWV
Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Peuterspeelzaalwerk Voerendaal bieden gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie aan voor peuters van 2-4 jaar in de gemeente Heerlen en Voerendaal. In de peuterspeelzalen worden de peuters gestimuleerd in hun ontwikkeling door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden (spelend ontwikkelen) en op Voorschoolse Educatie gerichte programma’s. Het signaleren en bestrijden van eventuele (taal)achterstanden heeft daarbij hoge prioriteit. PWH telt 22 peuterspeelzalen verspreid over alle wijken in de gemeente Heerlen. PWV beschikt over 4 peuterspeelzalen in de kernen Voerendaal, Ubachsberg, Ransdaal en Klimmen. In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt intensief samengewerkt met de basisscholen. De komende jaren staan onder ander in het teken van de harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De algehele leiding van PWH en PWV is in handen van het Bestuur. PWH en PWV zijn partners binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente Heerlen is opdrachtgever en subsidieverstrekker van PWH. Voor PWV betreft dit de gemeente Voerendaal.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen beide stichtingen. De Raad keurt de begroting en de jaarrekening goed en denkt mee over het beleid en de strategie. Zij vervult de werkgeversrol voor het Bestuur en het Management. Taken en bevoegdheden zijn geformuleerd in de statuten en aanvullend in het Reglement Raad van Toezicht.

De RvT bestaat momenteel uit 5 leden waarvan 1 lid op voordracht van de Ondernemingsraad is benoemd. Zij beschikt gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteit om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de bedrijfsprocessen van PWH en PWV. De Raad van Toezicht komt minimaal 4x per jaar bij elkaar.

Leden van de RvT hebben algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten. Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het peuterspeelzaalwerk. Kortom: zij hebben visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de sector.

Het profiel van de RvT dient er toe te leiden dat de RvT zodanig is samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit met maatschappelijke doelstelling in het algemeen en de doelstelling en grondslag van beide Stichtingen in het bijzonder is.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan pedagogisch inhoudelijk, economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 • De leden ten opzichte van elkaar en het Bestuur voldoende onafhankelijk en kritisch functioneren.
 • Adequaat wordt voorzien in het met raad en daad terzijde staan van het Bestuur.

Het profiel voor een lid van de RvT bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring met en van het onderwijsveld strekt tot aanbeveling
 • Aantoonbare affiniteit met lokaal bestuur
 • Bestuurlijke ervaring

Competenties en vaardigheden

 • Adviseur en sparringpartner
 • Analytisch strategisch
 • Maatschappelijk engagement, sociaal en communicatief
 • Ambassadeur
 • Vermogen om het beleid van stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen en stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal en het functioneren van het Bestuur te toetsen
 • Vermogen om op hoofdlijnen te oordelen over aangedragen onderwerpen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Inzicht in de te stellen eisen, veiligheid en kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een organisatie
 • Teamspeler

 Bezoldiging
De bezoldiging van de leden van de RvT is op dit moment onderwerp van gesprek.

Benoeming
Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming is 2x mogelijk voor eenzelfde periode.

Aanvullend profiel van het nieuwe lid
Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een spreiding van expertise over verschillende vakgebieden c.q. beleidsterreinen. Gelet op de huidige samenstelling vormen competenties op financieel / bedrijfskundig vlak een versterking van de RvT.

Nader informatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de huidige voorzitter van de RvT, mevrouw Alita Hidding, telefonisch bereikbaar via 06 – 51 18 95 53.

De eerste gespreksronde vindt plaats in week 37 en 38.

Profiel Lid Raad van Toezicht Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Voerendaal PDF

Reageren is niet mogelijk