Jens ondergedompeld in de Buurt

Jens ondergedompeld in de Buurt

JENS, januari 2019

1.   Vertrekpunt

Een van de belangrijke redenen voor de gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal ( HLV)  om de jeugdzorg anders in te richten is om het bestaande aanbod om te buigen en te verbinden aan bestaande voorzieningen in de buurt, waardoor begeleiding/ behandeling/ opvang dichtbij en toegankelijk voor kind en ouders wordt georganiseerd. Het verkleinen van het aantal zorgaanbieders en het bundelen van de verschillende kennis van de doelgroep en de benodigde expertises zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Jens heeft vanuit haar nieuwe opdracht en gebundelde expertise een brede focus op het totale speelveld van Jeugd en opgroeien en zoekt daarin naar verbinding en mogelijkheden die ontstaan vanuit de 3 stelselwijzigingen:

 • Decentralisatie van de jeugdzorg (2015),
 • Passend onderwijs (2015)
 • Harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (2018).

Deze stelselwijzigingen bieden kansen om , indien in samenhang ingeregeld, elkaar te versterken.  De afgelopen periode heeft Jens een krachtige verbinding gelegd met de organisaties actief in deze sectoren en toe te werken naar strategische samenwerking.

2.        Transformatie

Veranderen in het jeugddomein betekent transformeren. Van bestaande geijkte paden afwijken en  nieuwe paden creëren.

In haar PVA formuleert Jens haar transformatiedoelstelling als volgt:

 1. Integrale (vroeg)- hulp in en gericht op de buurt/ wijk ( op zorgbehoefte van de populatie)
 2. Vroeg signalering en inzet op de veerkracht en verbondenheid ( hechting)
 3. Collectief aanbod verbinden aan welzijnsactiviteiten en buurt/ wijk ( transformatie begeleiding groep)
 4. Positionering van aanbod in de natuurlijke context van het kind (aanbod op en rondom (voor)scholen, zoveel mogelijk gericht op inclusie)

Om deze transformatiedoelstellingen te realiseren, kiest Jens ervoor om jeugdhulp aan te haken aan bestaande (vrij toegankelijk) voorzieningen in de  buurten van HLV, vanuit het principe: Vindplek is werkplek.

Visie

Onze visie op de kanteling van jeugdhulp richting de buurt is als volgt:

‘Het re- organiseren van welzijn en zorg op buurtniveau door in verbinding met en gebruikmakend van de structuur van de voorschoolse en vrije tijds- voorziening,  de inzet voor kind en ouders dichtbij, toegankelijk en laagdrempelig te organiseren.

Hiermee wordt gekomen tot een basis voor een optimale ontwikkeling van het kind in een rijke woon-, speel- en leeromgeving, waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt op grond van verschillen tussen kinderen en alle activiteiten worden georganiseerd vanuit een inclusieve gedachte.’

Vier voorzieningen

Jens gaat in eerste instantie uit van vier  bestaande (jeugd) voorzieningen die in alle buurten van HLV aanwezig zijn. Hiervandaan kan de  gekantelde jeugdhulp ingeregeld en/ of aangehaakt kan worden. Deze voorzieningen zijn bekende en vertrouwde plekken in de buurt en kennen al een natuurlijke aanloop van ouders en jeugd.

Het betreft:

 • De (voor) school ( Primair onderwijs)
 • De jongerenaccommodatie (JAC)
 • De (sport)- vereniging
 • WMO- buurtpunt/wijkpunt

Uitgangspunten bij deze inzet zijn:

 • In samenwerking organiseren met onze (strategische) partners
 • Curatieve inzet met het oog op winst in de preventie door vroeg-signalering
 • Waar mogelijk uit gaan van inclusieve groepen ( gezonde mix van regulier en zorg)
 • Duurzame aanpak in plaats van fragmentarische, niet in samenhang georganiseerde zorg
 • Informele ondersteuning van netwerk of vrijwilliger als borging

3.  De (voor)- school Plus

Om de transformatie in de buurt te realiseren heeft Jens met haar strategische partners een nieuw concept ontwikkeld dat zich richt op het organiseren van specialistische zorg binnen een reguliere vrij- toegankelijke setting. Dit concept heet de (voor)- school Plus.
Jens rolt in 7 gebieden  een ‘voor- school- plus’ uit in de HLV gemeenten. ( resp. 4 in Heerlen, 2 in Landgraaf en 1 in Voerendaal) .

In de meeste gevallen is de locatie een Brede maatschappelijke voorziening (BMV)  met daarin gevestigd het peuterwerk, een reguliere basisschool en een inpandige buitenschoolse opvang (BSO).  In sommige BMV’s is tevens een buurthuiskamer, buurtpunt of een WMO-inloop aanwezig.

Zorgcomponent

Door een zorgcomponent toe te voegen aan deze reguliere en vrij toegankelijke functies van het peuterwerk, basisschool en de BSO, kunnen kinderen die extra aandacht nodig hebben in hun natuurlijke context gezond opgroeien, spelen, leren en door- ontwikkelen. Deze kinderen worden bij voorkeur niet meer in zorg groepen geplaatst die in het huidige systeem veelal op afstand zijn georganiseerd.   Kinderen blijven  in hun eigen omgeving en leren vanuit spel met andere kinderen. Er is in de groep een gezonde mix van kinderen die extra aandacht nodig hebben en kinderen waarbij dat niet nodig is. In deze combinatie groep krijgt ieder kind op zijn eigen tempo de aandacht die nodig is om zich verder te ontwikkelen.

Met deze inzet wil Jens de instroom van het MKD ( Medisch Kinderdagverblijf), KBC ( Kind Behandel Centrum) en het naschools Zorg aanbod terugbrengen naar een beperktere groep dan nu het geval.

Samen ontwikkelen

Om tot een nieuwe aanpak te komen zullen de samenwerkingspartners en Jens samen verder gaan ontwikkelen. Een nieuwe methodiek voor deze aanpak is er nog niet. Ideeën wel. Enthousiasme ook. Ontwikkelen doen we dus samen. We houden hierbij rekening met de methodieken die reeds naar tevredenheid geïmplementeerd zijn in het peuterwerk ( VVE) en de kinderopvang ( o.a. ….. aanvullen). Hierin wordt een variatie zichtbaar per gemeente en per aanbieder. Er zal dus gezocht moeten worden naar maatwerk per in te richten (voor)- Plus.

Om dit proces goed vorm te geven, hoort een modus van samen vallen en opkrabbelen. Een aanpak die beter aansluit bij het (zorg)-kind en de ouders en bijdraagt aan een duurzame oplossing. Dit vraagt van de iedere deelnemende partijen een flexibele, coöperatieve attitude.

Ouders aan zet

Jens bouwt aan duurzame relaties en zet in op het versterken van het netwerk van het gezin. Dat begint bij laagdrempelig ‘toevallige’ ontmoetingen tussen ouders in de buurt.  Er wordt door Jens zo min mogelijk gebruik gemaakt van vervoer om kinderen van thuis naar de voor (school) Plus te vervoeren. Door Jens activiteiten dichtbij in de buurt te organiseren blijven ouders aan zet. Breng en haal momenten worden door hen zelf geregeld. Z hebben tijdens deze momenten contact met de begeleiders, vertellen hoe het thuis is gegaan. Hierdoor ontstaat meer samenhang in de ontwikkeling thuis en de begeleiding in de groep.
Door in ieder gebied een (voor)- school Plus voorziening in te richten is er altijd wel een dichtbij, op loop of fiets afstand.

Zorglijn

Door zorg te integreren in het peuterwerk, op school en in de BSO creëren we een natuurlijke zorg- lijn waar kinderen vanaf twee jaar kunnen instromen in het Peuterwerk en vervolgens zacht landen in het primair onderwijs in een reeds bekende omgeving met vertrouwde begeleiders. Indien nodig kunnen ze langer op school blijven in de BSO plus groep, waar Jens begeleiders verder werken aan de doelen van het (zorg-) plan van het kind.
De zorgprofessional van Jens die werkt als groepsbegeleider is tevens de gezins- begeleider in de thuissituatie. Op deze manier wordt er geen ‘knip’ gelegd tussen de ervaringen van de speelmomenten in de groep en de input van ouders. Informatie is uit dezelfde hand en er kan efficiënter gehandeld worden..

Om ouders vroeg bekend te maken met een (voor)- school Plus, organiseert het consultatiebureau een inloopspreekuur met een wekelijks weeg en meet moment. Hierdoor raken ouders vroegtijdig bekend met de (voor)- school Plus en de vaste gezichten. Door in samenhang met elkaar te organiseren, worden de verschillende onderdelen versterkt.

Bundeling van expertise

Door meer expertise binnen de (voor)- school plus te organiseren ontstaan er een team van professionals dat zorgt voor de implementatie en uitvoering op de werkvloer. Dit team functioneert op operationeel niveau en bestaat uit verschillende disciplines die integraal kunnen schakelen en instaat zijn de aanpak pragmatisch en met een DOEN mindset verder door te ontwikkelen.
De inhoudelijke aansturing ligt bij de projectleider van Jens.

Met deze aanpak wordt de interne zorgstructuur van de school versterkt. Hierdoor kan onderwijs sneller schakelen met Jens over vragen rondom een leerling. Daarbij zou deze nieuwe manier van organiseren mogelijk een positief bijeffect kunnen hebben op de zgn. ‘onder instroom’ van het speciaal onderwijs (SO). Dit betreft kinderen die vanuit MKD  instromen in het SO. In 2019 onderzoeken we of deze instroom terugloopt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk