Nieuwe CAO Kinderopvang

Per 1 juli is er een nieuwe CAO overeengekomen. Deze loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Deze is binnenkort, samen met het functieboek, in te zien op intranet.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje met uitleg waar nodig:

Salaris

Salarisverhogingen:

  • Per juli 2021 stijgen de salarissen met 0,5%
  • In september 2021 ontvangt iedere medewerker een eenmalige uitkering van 0,5%
  • Per 1 juli 2022 stijgen de salarissen met 1%
  • Per 1 september 2022 stijgen de salarissen met 0,5%

 

De eenmalige uitkering in september 2021

De medewerkers die op 1 september 2021 in dienst zijn ontvangen in september 2021 een eenmalige uitkering van 0,5% over de voorgaande 12 maandsalarissen als blijk van waardering voor hun inzet in de lastige periode die hopelijk nu bijna achter ons ligt. Bij indiensttreding na 1 september 2020 gebeurt dit naar rato van het aantal gewerkte maanden. Deze eenmalige uitkering is niet pensioengevend.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt in per 1 januari 2022 verhoogd van 2% naar 3%.

Pensioen

De werkgever en de medewerker betalen beide een deel van de pensioenpremie. Wijziging van de premie wordt sinds 1 januari 2011 verdeeld over werkgever en medewerker. Beide nemen een even groot deel van de wijziging van de premielast voor hun rekening. Vanaf 1 januari 2022 wordt de pensioenpremie gelijk verdeeld tussen werkgever en medewerker. Dat betekent dat beide 50% van de premie gaan betalen. Gelijktijdig worden per 1 januari 2022 de salarissen verhoogd met 0,75% ter compensatie voor de hogere pensioenpremie voor medewerkers.

Niet groepsgebonden uren

Het aantal niet-groepsgebonden uren wordt met ingang van 1 januari 2022 met 4 uur verhoogd naar 50 uur per fte per jaar per vestiging. In 2022 zullen cao-partijen de afspraken in de cao over niet-groepsgebonden uren evalueren.

Project plezier in uitvoering

Cao-partijen zullen onderzoek doen naar werkplezier en werkstress in de branche kinderopvang. Zij zullen onderzoeken welke elementen in het werk een rol spelen bij het verhogen van het werkplezier of bij het veroorzaken van werkstress. De resultaten van dit onderzoek moeten in september 2022 beschikbaar zijn.

Aanvullend geboorteverlof (voor partners)

Een medewerker die na de bevalling van zijn of haar partner recht heeft op het wettelijk aanvullend geboorteverlof en die gebruik maakt van dit recht, ontvangt van UWV een uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. Deze uitkering wordt door de werkgever aangevuld tot 100% van het salaris.

Stagevergoeding

In de praktijk worden stages divers ingevuld. Ook halve dagen komen voor. De vergoedingsregeling in de cao wordt aangepast zodat maatwerk mogelijk is.

Levensfasebudget

Aan de afspraken over het levensfasebudget wordt studieverlof toegevoegd als extra doel. Cao partijen hebben geconstateerd dat het levensfasebudget in 2020 beperkt gebruikt is. Ze zullen onderzoeken welke knelpunten er zijn in het gebruik ervan en zullen deze waar mogelijk oplossen. In 2022 wordt de regeling geëvalueerd.

Wat betekent dit voor je compensatietoeslag/persoonlijke toeslag?

Medewerkers die op 31 december 2020 bij ons in dienst waren krijgen maandelijks vanaf 1 januari 2021 een compensatietoeslag van 6,61% vanwege de overgang van CAO Sociaal Werk naar CAO Kinderopvang. Medewerkers die een hoger salaris hadden dan het maximum in cao-kinderopvang ontvangen daarnaast nog maandelijks vanaf 1 januari 2021 een persoonlijke toeslag.

Per 1 juli 2021 stijgen de salarissen met 0,5%. Het bedrag waarmee de salarissen stijgen wordt van je compensatietoeslag afgetrokken. Als je ook nog een persoonlijke toeslag hebt wordt deze toeslag eerst afgebouwd.

Volgend jaar gebeurt hetzelfde per 1 juli en per 1 september. Daarnaast wordt het bedrag waarmee de eindejaarsuitkering stijgt (deze is nu 2% en wordt 3%) volgend jaar ook van de compensatietoeslag afgetrokken (of als je een persoonlijke toeslag hebt eerst van deze toeslag)

Herrekening augustus

In juli zou, zoals je uit bovenstaande kunt lezen, de compensatie toeslag/ persoonlijke toeslag voor de eerste maal herrekend moeten worden. Dit is niet gebeurd. Wij zullen dat met het salaris van augustus corrigeren. Onze excuses hiervoor.

Vaste reiskosten

Als onderdeel van de ‘noodmaatregelen coronacrisis’ mocht de vaste reiskostenvergoeding woonwerk verkeer, die vóór 13 maart 2020 betaald werd en binnen de fiscale vrijstelling viel, ook na 13 maart 2020 onbelast doorbetaald worden. Deze noodmaatregel blijft geldig tot en met 30 september 2021. Vanaf 1 oktober 2021 vervalt voor alle werknemers de noodmaatregel. Er wordt dan naar het werkelijk aantal gemaakte reisbewegingen van werknemers gekeken. Heeft dit betrekking op jou dan ontvang je begin april een mail van P&O

Reageren is niet mogelijk