Privacy Beleid Stichting Peuteropvang Heerlen

Begrippen

Persoonsgegevens: Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u en uw kind zoals NAW gegevens, betaalgegevens en beeldmateriaal.

Verwerking van persoonsgegevens: Verwerking van persoonsgegevens zijn alle bewerkingen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens zoals het vastleggen, opvragen, doorsturen, wijzigen.

Functionaris voor gegevensbescherming: Voor Peuteropvang Heerlen vertegenwoordigd de Functionaris voor gegevensbescherming de organisatie omtrent privacy. De Functionaris voor gegevensbescherming zal uw contactpersoon zijn voor het behandelen van uw vragen en verzoeken.

Betrokkene: Onder de privacywetgeving wordt de persoon waarop de persoonsgegevens betrekking heeft de betrokkene genoemd. U en uw kind als klant van Peuteropvang Heerlen bent de betrokkene.

1          Nieuwe privacywetgeving
Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywetgeving van kracht gaan. Binnen de nieuwe wetgeving heeft u als klant van Peuteropvang Heerlen nieuwe rechten omtrent persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u en uw kinderen beschrijven zoals NAW, betaalgegevens en beeldmateriaal. In de paragraaf “welke persoonsgegevens verwerkt Peuteropvang Heerlen van mij?” staat een omschrijving van welke persoonsgegevens Peuteropvang Heerlen van u verwerkt na het afsluiten van het contract voor het faciliteren van Peuteropvang.

In deze privacy statement hebben we de relevante onderdelen voor u en onze organisatie opgenomen. Bij twijfel of voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze organisatie.

2          Contactgegevens en verdere informatie
Voor meer informatie over uw rechten en de nieuwe wetgeving kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming via E-Mail: info@povh.nl met als onderwerp info privacy statement vermeld ook in de E-Mail uw volgende contactgegevens;
Naam:
E-mail:
Telefoon:

Mocht u aanspraak willen maken op uw rechten dan kunt u ook contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

3          Welke persoonsgegevens verwerkt peuteropvang Heerlen van mij?

3.1       Welke persoonsgegevens?
Peuteropvang Heerlen verzamelt  persoonsgegevens die door u verstrekt zijn via de inschrijfformulieren. Deze persoonsgegevens worden vastgelegd in onze administratieve systemen waarmee we taken uitvoeren voor het faciliteren van Peuteropvang.

Naast de persoonsgegevens die u verstrekt via het inschrijfformulier maken we binnen POVH gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s. Op het inschrijfformulier kunt u hiervoor toestemming geven. Deze beeldmaterialen kunnen worden gedeeld via onze Sociale Media waarvan ouders en leidsters lid kunnen worden.

De beeldmaterialen worden tevens gebruikt voor het coachen van de leidsters. Middels de videobeelden worden leidsters getraind zodat we de begeleiding van uw kind kunnen verbeteren.

Tijdens het begeleiden van uw kind registreren we de voortgang en ontwikkeling van uw kind. Hiervoor worden persoonsgegevens vastgelegd in een bestand. Middels observatierapporten en toetsingen leggen we de voortgang en ontwikkeling vast in onze administratieve systemen. Hiermee kunnen we een goede begeleiding van uw kind waarborgen.

3.2       Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verzameld met de volgende doelen;

 • Administratieve werkzaamheden
 • Registreren van u en uw kind
 • Opstellen overeenkomst voor de dienstverlening
 • Facturatie van de dienstverlening
 • Vaststellen betaalverplichting i.v.m. landelijke wetgeving
 • Verantwoording belastingdienst
 • Faciliteren Peuteropvang
 • Begeleiding van uw kind en opleiding leidsters
 • Waarborgen van een goede ontwikkeling van uw kind
 • Wettelijke verplichtingen (Schakelen met hulporganisaties)

3.3       Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
Peuteropvang Heerlen bewaart u persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen zullen we de persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplichten.

3.4       Worden uw persoonsgegevens gedeeld met andere organisatie?
Peuteropvang Heerlen deelt geen persoonsgegevens met andere organisaties zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wanneer onze organisatie wettelijk verplicht is informatie te delen met overheidsinstellingen dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd.
Onze organisatie deelt persoonsgegevens over u en uw kind met de volgende organisaties en/of personen;

 • Basisscholen
 • Gemeente
 • Movare
 • JGZ
 • GGD
 • Jeugdconsulent
 • Maatschappelijk werker
 • Alcander
 • Humanitas
 • Innovo
 • El Whada
 • Verwijsregister
 • NRO

De persoonsgegevens die worden gedeeld met een organisatie zijn afhankelijk van de situatie van u en uw kind. Middels een toestemming formulier zal Peuteropvang Heerlen u vooraf raadplegen over de betreffende doorgifte.

4          Uw rechten omtrent privacy
Binnen de nieuwe privacywetgeving zijn een aantal rechten voor u vastgelegd. In dit hoofdstuk staan deze rechten voor u omschreven. Mocht u gebruik willen maken van uw rechten binnen deze nieuwe privacywetgeving dan kunt u een verzoek indienen bij onze Functionaris voor gegevensbescherming. Onze Functionaris voor gegevensbescherming zal contact met u opnemen en samen met u het verzoek afhandelen.

4.1       Recht op inzage
Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens verstrekt aan en verzameld door Peuteropvang Heerlen in te zien. Peuteropvang Heerlen zal u binnen 1 maand de persoonsgegevens verstrekken. Voor meer informatie omtrent deze gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Peuteropvang Heerlen zal de persoonsgegevens exporteren vanuit onze systemen en u een kopie verstrekken van deze gegevens. Peuteropvang Heerlen is hierbij wel verplicht uw identiteit te controleren voordat deze gegevens aan uw verstrekt kan worden.

4.2       Recht op correctie
Peuteropvang Heerlen streeft ernaar dat alle gegevens van u en uw kind zo accuraat zijn en blijven. Mocht u constateren dat er verkeerde gegevens in ons bezit zijn of wilt u uw gegevens aanvullen dan heeft u het recht dit verzoek in te dienen. Peuteropvang Heerlen zal ervoor zorgen dat deze gegevens worden bijgewerkt in onze systemen. Mochten deze gegeven ook gedeeld worden met externe ontvangers vastgelegd in paragraaf 3.5 dan zorgt Peuteropvang Heerlen dat deze gegevens ook worden gecorrigeerd bij de betreffende organisaties.

4.3       Recht op verwijdering
Als betrokkene heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens als in ieder geval aan een van de volgende eisen wordt voldaan;

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden beschreven in paragraaf 3.2
 • U wil uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit kan alleen als de verwerking plaats vindt op basis van toestemming
 • U heeft gegrond bezwaar ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist door een wettelijke verplichting die rust op Peuteropvang Heerlen

Indien u aanspraak wil maken op het verwijderen van uw gegevens maar deze persoonsgegevens zijn nodig voor de dienstverlening vastgelegd in de overeenkomst dan kunnen deze alleen verwijderd worden als u ook de overeenkomst wil beëindigen.

Het recht op verwijdering van uw gegevens is niet absoluut. De wetgeving maakt een uitzondering voor de volgende redenen;

 • Het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting
 • Het vervullen van een taak van algemeen belang
 • Het uitoefenen van het openbaar gezag
 • De instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

De bovenstaande uitzonderingen zijn gebaseerd op incidentele situaties die kunnen voorkomen binnen onze organisatie.

Bij het indienen van een verzoek van de functionaris van gegevensbescherming kan onze organisatie in dergelijke situaties aanspraak maken op de bovenstaande uitzonderingen.

4.4       Recht op beperking
Als betrokkene heeft u het recht om de gegevensverwerking te beperken. Dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens gestaakt wordt. Peuteropvang Heerlen zal dan tijdelijk de toegang tot uw gegevens beperken. U heeft het recht op beperking in de volgende gevallen;

 • Als u de juistheid van persoonsgegevens betwist gedurende een periode dat Peuteropvang Heerlen de juistheid controleert.
 • Als de verwerking onrechtmatig is en u verzoekt om beperking in plaats van verwerking van persoonsgegevens
 • Als Peuteropvang Heerlen de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens wel nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord.

4.5       Recht van verzet
Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens van Peuteropvang Heerlen. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële of charitatieve doeleinden

4.6       Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor het overdragen van gegevens. Hierbij zullen wij op basis van uw verzoek een kopie verstrekken van de persoonsgegevens van u die wij in ons bezit hebben. We zorgen ervoor dat dit in een leesbaar en makkelijke toegankelijke vorm bij u terecht komt. U kunt dit verzoek indienen bij onze Functionaris voor gegevensbescherming.

5          Privacy beleid Website Peuteropvang Heerlen
Onze website-adres is: https://peuteropvangheerlen.nl

5.1       Media
Alle media die wij gebruiken op onze website is vooraf getoetst of deze gebruikt mogen worden.
Mocht er onverhoopt gebruik zijn gemaakt van media waarin u voorkomt of wordt afgebeeld en u hier geen toestemming voor hebt gegeven, kunt u een verzoek indienen voor verwijdering.

5.2       Cookies
Wanneer u onze website bezoekt en het cookie statement accepteert slaan wij tijdelijk een cookie op om te bepalen welke browser u gebruikt. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra uw de browser sluit.

5.3       Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op onze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

5.4       Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan voor geïnteresseerden die informatie willen ontvangen over actualiteiten en nieuws betreffende Peuteropvang Heerlen. In iedere nieuwsbrief staat aangegeven hoe u zich kunt afmelden. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@povh.nl. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens uit onze database verwijderd. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

6          Klacht indienen
Als u het niet eens bent met de door Peuteropvang Heerlen geboden oplossing dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit zal dan uw klacht of verzoek in behandeling nemen. U kunt daarnaast ook de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken om te bemiddelen met Peuteropvang Heerlen.

Contactgegevens en informatie Autoriteit Persoonsgegevens

Website:          https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Telefoon:         0900-2001201

Reageren is niet mogelijk