Profiel Lid Raad van Toezicht Stichting Peuteropvang Heerlen en Voerendaal.

POVH en POVV (tot voor kort PWH en PWV)

Peuteropvang Heerlen en Peuteropvang Voerendaal bieden peuteropvang en voorschoolse educatie aan voor peuters van 2-4 jaar in de gemeente Heerlen en Voerendaal. Peuters worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden (spelend ontwikkelen) en op Voorschoolse Educatie gerichte programma’s. Het signaleren en bestrijden van eventuele (taal)achterstanden heeft daarbij hoge prioriteit. POVH telt 22 locaties voor peuteropvang verspreid over alle wijken in de gemeente. POVV beschikt over 4 locaties voor peuteropvang in de kernen Voerendaal, Ubachsberg, Ransdaal en Klimmen. In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt intensief samengewerkt met de basisscholen.

De algehele leiding van POVH en POVV is in handen van het Bestuur. POVH en POVV zijn partners binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De gemeenten Heerlen en Voerendaal zijn opdrachtgever van respectievelijk POVH en POVV.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen beide stichtingen. De Raad keurt de begroting en de jaarrekening goed en denkt mee over het beleid en de strategie. Zij vervult de werkgeversrol voor het Bestuur en het Management. Taken en bevoegdheden zijn geformuleerd in de statuten en aanvullend in het Reglement Raad van Toezicht.

De RvT bestaat momenteel uit 5 leden waarvan 1 lid op voordracht van de Ondernemingsraad is benoemd. Zij beschikt gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteit om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de bedrijfsprocessen van POVH en POVV. De Raad van Toezicht komt minimaal 4x per jaar bij elkaar.

Leden van de RvT hebben algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten. Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van peuteropvang. Kortom: zij hebben visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de sector.

Het profiel van de RvT dient er toe te leiden dat de RvT zodanig is samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit met maatschappelijke doelstelling in het algemeen en de doelstelling en grondslag van beide Stichtingen in het bijzonder is.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan pedagogisch inhoudelijk, economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 • De leden ten opzichte van elkaar en het Bestuur voldoende onafhankelijk en kritisch functioneren.
 • Adequaat wordt voorzien in het met raad en daad terzijde staan van het Bestuur

Het profiel voor een lid van de RvT bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring met en van het onderwijsveld strekt tot aanbeveling
 • Aantoonbare affiniteit met lokaal bestuur
 • Bestuurlijke ervaring

Competenties en vaardigheden

 • Adviseur en sparringpartner
 • Analytisch strategisch
 • Maatschappelijk engagement, sociaal en communicatief
 • Ambassadeur
 • Vermogen om het beleid van Peuteropvang Heerlen en Peuteropvang Voerendaal en het functioneren van het Bestuur te toetsen
 • Vermogen om op hoofdlijnen te oordelen over aangedragen onderwerpen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Inzicht in de te stellen eisen, veiligheid en kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een organisatie
 • Teamspeler

Beloning
Voor het lidmaatschap van de RvT is een honorering beschikbaar.

Benoeming
De aanstelling als lid RvT gaat in per 01-01-2018. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming is 2x mogelijk voor eenzelfde periode.

Aanvullend profiel van het nieuwe lid
Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een spreiding van expertise over verschillende vakgebieden c.q. beleidsterreinen. Gelet op de huidige samenstelling vormen competenties op financieel / bedrijfskundig vlak een versterking van de RvT.
Het nieuwe lid is tevens eerste aanspreekpunt van de Ondernemingsraad.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de huidige voorzitter van de Ondernemingsraad, mevrouw Sanne Curvers, telefonisch bereikbaar via 06 – 13503770.

Reageren is niet mogelijk